Граждански брак: необходими документи

Сключването на граждански брак трябва да стане при спазването на определена процедура и във формата, определена от закона. Трябва да бъдат извършени всички, предвидени в Семейния кодекс, действия, и то в посочената последователност.

Процедурата за сключване на брак започва с предварително заявление на двамата желаещи до Общинския съвет. Всеки от желаещите да встъпят в брак може да подаде заявление, не е необходимо съвместното им явяване. Този, който подава заявлението, трябва да представи личните карти и на двете лица. Заявлението се вписва в специална книга, в която се посочват: датата на направеното заявление, имената на лицата, които са го направили, използваната форма за това, както и датата и часът, когато ще се сключи бракът.

Желаещите да сключат граждански брак трябва да представят медицинско свидетелство и декларация, че не съществуват причини, възпрепятстващи създаването на семейство.

Страните не могат да сключат брак, ако:

 • Не са навършили 18 години. Брак могат да сключат и лица, навършили 16-годишна възраст, ако имат разрешение от председателя на районния съд по местожителство на единия от тях;
 • Са свързани с друг брак;
 • Някой от тях е поставен под пълно запрещение или страда от душевна болест или слабоумие, които са основание за поставяне под пълно запрещение;
 • Страдат от болест, която представлява сериозна опасност за живота или здравето на поколението;
 • Страдат от болест, която представлява сериозна опасност за живота или здравето на другия съпруг. Брак може да се сключи, ако боледуването е известно на другия съпруг;
 • Намират се в роднински връзки по права линия помежду си или по съребрена линия, до четвърта степен включително, т.е. брат и сестра, чичо и племенница, вуйчо и племенница, леля и племенник, първи братовчеди, а също ако поради осиновяване са създадени отношения на роднини по права линия или на брат и сестра.

Медицинското свидетелство и декларацията могат да се представят и в по-късен момент, защото отсъствието на брачна пречка е важно не към момента на заявяването, а към момента на встъпването в брак.

Брак може да се сключи не по-рано от тридесет дни от заявяването в Общинския съвет. Като изключение е възможно брак да се сключи и по-рано, ако важни причини налагат това. Тези причини не са конкретно определени. Сред тях са: напреднала бременност, предстоящо пътуване в чужбина, тежка болест на родител и други.

Необходими документи за записване за граждански брак:

 • Личните карти на младоженците
 • Свидетелства за предишни разводи, ако има такива

Една седмица преди насрочената дата за сключване на граждански брак, двамата желаещи трябва да се явят в Ритуалната зала и да представят:

 • Документите си за самоличност;
 • Медицински свидетелства, които да установяватм че не страдат от болестите, които са пречка за брак (медицинските свидетелства са с валидност 30 дни от датата на издаването им);
 • Квитанция за платени такси;
 • Попълнен формуляр с имената и данните на младоженците и кумовете;
 • Допълнителни документи, ако са необходими и има такива (например свидетелства за предишни разводи и др.)
 • Младоженци с чуждо гражданство трябва да представят:
  • Документ за семейно положение с апостил.
  • Законодателна справка,че държавата признава брак,сключен в чужбина. Пак с апостил. (Тези 2 документа се издават в съответната държава и се превеждат в България, в някоя от оторизираните за това фирми.)
  • Паспорт

В деня на подписването за Ритуалната зала е необходимо да носите:

 • Документите за самоличност на младоженците и кумовете
 • Квитанция за платени такси (както за ритуала, така и за допълнителни услуги, които ще се ползват в Ритуалната зала – видео и фото заснемане, музикален съпровод и др.)
 • Две брачни халки
 • Две ритуални чаши за шампанско, завързани с бяла панделка
 • Бутилка шампанско, кошнички, сладки и бонбони за почерпка

Период, след който се разрешава сключване на граждански брак

 • Според нормативната уредба, граждански брак може да сключите 1 месец след записването си за граждански брак.

Бракът се сключва публично и тържествено в Общинския съвет. Длъжностното лице по гражданското състояние сключва бракове всеки ден. По изключение може да бъде сключен и на друго място, ако са налице уважителни причини, като бременност, болест, немощ, изтърпяване на наказание "лишаване от свобода'' и др.

Ако няма пречки за сключване на брака, длъжностното лице запитва страните дали са съгласни да встъпят в брак един с друг и след утвърдителен отговор съставя акт за скючване на брак, който се подписва от страните, от двама свидетели (кумовете) и от длъжностното лице. При съставяне на акта всеки от встъпващите в брак заявява дали запазва своето фамилно име или взема фамилното име на своя съпруг, или добавя фамилното име на съпруга си към своето. Като фамилно име може да се вземе или добави името на другия съпруг, с което той е известен в обществото.

Заявления за сключване на граждански брак се подават в:

 • София
  Сватбено бюро, ул. Пиротска 10, тел. 9812628

Прочетете и за изискванията за сключване на църковен брак.