Списание "Сватбен магазин"

Излезе третият брой на списание "Сватбен магазин", новото предизвикателство на Филмова къща "Виктор Попов". Луксозното издание е БЕЗПЛАТНО и се подарява на всички бъдещи младоженци в София и Варна. В София списанието се раздава пред централния Столичен дом за радостни обреди на ул. "Пиротска" 10, а във Варна младоженците го получават в обредният дом на града. В списание "Сватбен магазин" ще намерите много информация за булчински рокли, за прически, аксесоари, бижута, за ресторанти и украси, както и много полезни съвети за организацията на сватбеното тържество.

Всеки делничен ден и в събота от 10 до 14 ч. единствено на ул. "Пиротска"10 раздаваме на всички младоженци безплатното списание "Сватбен магазин".

От издателя

Филмова къща "Виктор Попов" не се нуждае от пред­ставяне сред работещите в сватбения бранш. Създадохме ново художествено направление във филмовото изкуство - Семейното кино, както и нов жанр в документалното кино - Художествения сватбен филм.

Сътворихме нов вид Сватбен видеоклип, като уникален жанр, който се превърна в любим на всички младоженци, както и в наша запазена марка.

Снимаме на територията на цялата страна, като до момента сме реализирали над 2000 сватбени фил­ми. Освен българи, наши клиенти са младоженци от Турция, Гърция, Македония, Сърбия, Албания и Ру­мъния. За 2009 година имаме поръчки за сватбени филми в Италия, в град Акаба, Йордания и др.

Всичко това ни утвърждава като безспорни лидери на българския пазар в областта на Семейното кино и Художествения сватбен филм.

Потребност от нов тип печатно издание

През последната година и половина проведохме мащабно маркетингово проучване, чиято цел беше да изследваме детайлно пазара на продукти и ус­луги, свързани с организацията на сватбеното тър­жество.

Анкетирахме над 400 души, които представяха и двете страни в пазарния комуникационен процес: Клиенти (младоженци, кумове, родители и близки, които им помагат в организацията на сватбения ден); и Производители (фирми и частни лица, рабо­тещи в сферата на сватбената индустрия).

Нашето проучване показа по категоричен начин, че Клиенти и Производители са почти единодуш­но неудовлетворени от ефективността на съ­ществуващите печатни издания, като степента на неудовлетвореност при Производителите е значително по-висока.

Младоженците се оплакват от недостиг на досто­верна, изчерпателна и прагматично полезна информация. Смятат, че изданията им предлагат твър­де малък избор на продукти и услуги.

Производителите-рекламодатели твърдят, че цени­те за реклама са високи. Те са неудовлетворени от ниската ефективност на рекламата, като някои по­сочват, че причината е свързана с разпространени­ето на съществуващите в момента издания.

Огромното мнозинство Производители изоб­­що не публикуват реклами в нито едно от сватбените списания. Като причина те изтъкват същите аргументи – високи рекламни тарифи и не­ефективност на рекламата.

След като анализирахме задълбочено резултатите от нашето проучване и оценихме основните па­раметри на пазарната ситуация в бранша, както и перспективата на нейното развитие, стигнахме до категоричния извод, че

СЪЩЕСТВУВА ОСТРА ПОТРЕБНОСТ ОТ СЪЗДАВА­НЕ НА НОВ ТИП ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ, КОЕТО ДА ЗА­ДОВОЛИ В МАКСИМАЛНА СТЕПЕН СЪЩИНСКИТЕ НУЖДИ НА КЛИЕНТИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ.

Цел

Целта на списанието е да изгради здрав и широк мост между Клиенти и Производители и да съ­действа в максимална степен за удовлетворяване потребностите на двете страни.

Средства

Средствата, с които постигаме нашата цел, са из­ключително ясни, прагматични и високоефективни.

Те са продиктувани изцяло от интересите на Клиен­тите и Производителите.

Ние знаем истинските потребности на двете страни.

Шест са основните средства, с помощта на които реализираме целите си и изграждаме уникал­ния образ на един нов тип печатно издание:

 1. Списанието е БЕЗПЛАТНО.
 2. Осигуряваме 100-процентово покритие на целевата група, т.е. гарантираме, че всички младоженци, сключващи брак в София и околността, получават БЕЗПЛАТНО своето персонално списание.
  Както е известно, за да се сключи граждански брак, всяка двойка задължително трябва да се запише в централния Столичен дом за радостни обреди, кой­то се намира на ул. „Пиротска” №10.
  Един от нашите офиси, се нами­ра непосредствено до входната врата на обредния дом. По този начин имаме уникалната въз­можност да посрещаме първи и лично всичките близо 14000 младоженци, които ежегодно сключ­ват граждански брак в София. Ето защо ние гарантираме, че всички младоженци, още преди да са се записали в обредния дом, получават БЕЗПЛАТНО списание.
  Изданието е единственото в България, което 100% покрива целевата си група.
 3. Предлагаме конкурентни цени за реклама.
 4. Предлагаме високо качество по отношение формата на изданието – дизайн, корици, вложки, хартия, печат и т. н.
 5. Предлагаме високо качество на съдър­жанието, което е съобразено с истинските потребности на Клиентите за достоверна, изчерпа­телна и прагматично полезна информация. Целта ни е да при­влечем максимален брой Производители, които да рекла­мират продукцията си, за да удовлетворим другото основно желание на младоженците за богат избор на продукти и услуги.
 6. Поддържаме постоянна и най-тясна обратна връзка с Клиенти и Производители, за да отразява­ме бързо и адекватно промените в техните потреб­ности, нагласи и интереси.

Целева група

Всички младоженци, както и техните семейства, кумове и близки. Ние им помагаме не само за организацията на сватбеното тържество, но и за трудностите при „прохождането” на всяко младо семейство.

Тематична насоченост

Изданието е посветено на две основни теми:

 • Организация на сватбеното тържество: Сп.„Сватбен магазин” насочва младоженците и близките им в неле­ката задача по организиране на техния празник. Изданието съдържа много информация за булчински рокли, прически, аксесоари, бижута, за ресторанти и украси, както и много полезни съвети за организацията на сватбеното тържество.
 • Младото семейство: Изданието помага на младото семейство при справянето с трудности от чисто праг­матичен характер. На неговите страници ще намерите информация за купуване и обзавеждане на жилище, мебели, черна и бяла техника, магазини за детски стоки, пътувания, туризъм, спорт и др.

Периодичност

Редовните броеве на списанието излизат чети­ри пъти годишно в началото на четирите сезона.

Разпространение

Освен в София, целта ни е да разпространим изданието на тери­торията на цялата страна. Това ще постигнем на няколко етапа, започвайки от големите областни градове – Варна и Пловдив, където вече се раздава пролетния брой на списанието.

Списание

www.svatbenmagazin.net